Cilj radionice je da se učesnici iskustveno upoznaju sa idejom interaktivnog polja sanjanja – njenom teorijskom osnovom i načinom kako se i sa kojim ciljem može koristiti u grupnoj psihoterapiji, te će upotreba metode, pored rada samih učesnika radionice, biti ilustrirana primjerima iz prakse. 

Interaktivno polje sanjanja predstavlja novu metodu kojom se mogu istraživati nesvjesne dimenzije društvenog svijeta. Ona počiva na ideji da snovi, u psihološkom smislu, nemaju isključivo interpretativnu vrijednost za pojedinca već da su dio šireg konteksta, koji u sebe uključuje i društvo, a koji se u post-jungovskoj psihologiji naziva interaktivno polje. 

Polazna je hipoteza, kada je riječ o sanjanju kao fenomenu interaktivnog polja, da san nije isključivo namijenjen pojedincu već i drugima - široj društvenoj zajednici. Budući da san i nije proizvod individualne psihe onog tko ga sanja, već djelić beskonačne, najčešće neprepoznate i osviještene cjeline (interaktivnog polja), onda dijadni psihoterapijski odnos ne predstavlja odgovarajuće mjesto gdje će se njegovo značenje dešifrirati. Namesto dijadnog odnosa u kojem kroz asocijacije i amplifikacije snivača, pokušavamo doći do značenja određenog sna, ovdje se njemu pristupa kao fenomenu polja ili kao istrgnutoj karici neprekidnog lanca sanjanja. Otuda je cilj da se kroz grupni rad – slobodne asocijacije i amplifikacije – svih članova grupe koji na njemu rade, poveže sa lancem snova iz kojih je otrgnut, a time uveća razumijevanje sebe i drugih.

 U Intronautu organiziramo radionicu sistemskih konstelacija, koju će voditi naša suradnica i kolegica Jovanka Jelić.

 

Jovanka Jelić je rođena u Beogradu 1961.g. Psihologiju je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a psihoterapiju u okviru Geštalt studija za edukaciju iz oblasti psihoterapije u Beogradu (EAPTI-SEB), gdje je neko vrijeme učestvovala i u edukaciji. Ima veliko iskustvo u individualnoj i grupnoj terapiji, kao i u radu s obiteljskim konstelacijama. Bavi se istraživanjem odnosa umjetnosti i psihoterapije. Objavila je četiri knjige poezije i knjigu kratkih priča. Članica je Udruženja književnika Srbije.

 

Prijave i pitanja na info@intronaut.org ili 09891765752. radionica iz ciklusa Analitičke psihologije - Jungove analize

 

  • · Cilj radionice je da se polaznici detaljnije upoznaju sa kompleksima i arhetipovima, prije svega sa njihovim manifestacijama u svakodnevnom životu (bilo u psihološkim ili psihopatološkim stanjima ), u svijetu snova, vizija i fantazija, u međuljudskim odnosima, u umjetničkim djelima, mitovima i bajkama.
  • · Detaljno će se razmatrati kopleksi Senke, Persone, Anime i Animusa
  • · Arhetip Jastva i njegov odnos sa kompleksom Ega (proces individuacije)

 

a sve to i kroz snove koje polaznici budu doneli... :)

 

Prijave i pitanja na info@intronaut.org ili 0989176575Svrha tečaja: upoznavanje sa osnovama analitičke psihologije (teorije) i jungovske analize (prakse).

Ciljevi: stjecanje teorijskih znanja i vještina iz Analitičke psihologije-jungovske analize, neophodnih za potonje teorijsko i praktično bavljenje analitičkom psihologijom. Tečaj ne predstavlja edukaciju iz Jungovske analize/psihoterapije, ali može pomoći polaznicima tečaja da se po odslušanom tečaju opredijele za dublje i trajnije bavljenje analizom kroz višegodišnju edukaciju.

Kome je tečaj namijenjen: psihoterapeutima koji imaju želju raditi na svom izrastanju i individuaciji; onima koji namjeravaju da u svoj terapijski rad uvedu (integriraju) pojedine aspekte teorije i prakse Analitičke psihologije-jungovske analize. I svima zainteresiranim za jungovsku analizu.

Ishod tečaja: Upoznavanje polaznika tečaja s teorijom/teorijama Analitičke psihologije i kritičko preispitivanje njenih osnova. Ovladavanje metodama i tehnikama jungovske analize.

Teorijske teme: Jungov model psihe; Jungova teorija ličnosti; škole analitičke psihologije; sklop i dinamika ličnosti; kolektivno (i osobno) nesvjesno i arhetipovi; test asocijacija riječi i kompleksi; psihologija snova u učenjima K. G. Junga i post-jungovaca; simbol i predodžba; proces individuacije i simboli; razvoj ličnosti, životni ciklusi; osnove razvojne psihologije i psihopatologije; psihološki tipovi; psihologija mitova i bajki; sinkronicitet; osnove jungovske analize; analiza vs. psihoterapija; faze i ciljevi analize; transfer i kontratransfer; jungovske terapijske tehnike (aktivna imaginacija, analiza snova, terapija u pijesku, art terapija, jungovska tjelesna terapija, terapija igrom i plesom).

 Praktična nastava: individualni rad na snovima; interaktivno polje (grupnog) snivanja; aktivna imaginacija; tjelesni rad na snovima

 

 Prijave i pitanja: info@intronaut.org ili na 098 91 76 575Peter Philippson: «Predstavit ću rad s parovima na temelju principa polja u kojem se stavlja naglasak na par u svijetu gdje se par suočava s neizbježnim poteškoćama u stvaranju i održavanju međusobnog odnosa, dok pritom svatko živi svoj život i balansira između tog odnosa, posla i prijatelja, a sada ga predstavlja terapeutu.
Ovim pristupom terapiji para izbjegava se ideja kojom terapeut vidi, zna i savjetuje par, koji na terapiji pokazuje način na koji se povezuje u svakodnevnom životu te je terapijski proces usmjeren na način na koji se par prikazuje samom terapeutu, a ne nužno kako inače funkcionira.
Predstavit ću teoriju te je praktično primijeniti na primjeru nekog vanjskog para ili s nekim odnosima u grupi. Bit će prostora za raspravu i supervizijska pitanja.»

Peter Philippson, mag. Gestalt psihoterapije, gestalt psihoterapeut i trener UKCP-a, član učiteljskog i supervizorskog osoblja Instituta za gestalt psihoterapiju i edukaciju UK (GPTIUK), osnivački član Manchester Gestalt Centre, redovni član New York Institute for Gestalt Therapy, član savjetodavnog tijela Centre for Somatic Studies te gostujući trener mnogih edukacijskih programa u inozemstvu.
Autor je svjetski poznate knjige 'Self in Relation', u izdanju Gestalt Journal Press, kao i ‘The Emergent Self’ i ‘Gestalt Therapy: Roots and Branches’ te brojnih drugih poglavlja i članaka.
Učitelj je i izučavatelj tradicionalnog aikida.

Radionica je namijenjena edukantima i trenerima iz Geštalt psihoterapije i Geštalt psihoterapeutima, te edukantima i terapeutima svih drugih psihoterapijskih pravaca, ali i svima onima koji su osobno i/ili profesionalno zainteresirani za ovu temu.

Osiguran je konsekutivni prijevod!

Prijave, informacije i pitanja na info@intronaut.org
i 098 91 76 575INTRONAUT VAS POZIVA NA PRVU ISKUSTVENU RADIONICU IZ JUNGOVSKE PSIHOANALIZE: «POETIKA DUŠE»

 

Radionica je namijenjena svima onima koji kontinuirano rade na sebi, a koji bi željeli iskusiti i razumjeti raznolike manifestacije duše. U svrhu toga, polaznici će se posredstvom praktičnog rada moći upoznati sa osnovama Jungovog pristupa tumačenju snova i metodom aktivne imaginacije.

 

Radionicu će voditi dr sci Velimir B. Popović, jungovski psihoanalitičar i docent pri Odsjeku za psihologiju na Sveučilištu Beograd i predavač na Međunarodnoj školi za analitičku psihologiju (ISAP) u Zurich. (vidi pod "suradnici")GENOGRAM SRAMA - IZ PERSPEKTIVE PSIHODRAME

 

Osjećaj stida, sa svojim različitim licima predstavlja nezaobilaznu temu psihoterapijskih procesa. Ovo osjećanje ima duboke korijene u osobnom iskustvu primarne obitelji, ali i transgeneracijskog prijenosa određenih principa, poruka, stavova. 

Genogram omogućuje analizu i proradu transgeneracijskog prijenosa stavova, osjećanja, obiteljskih lojalnosti, intra i inter personalnih konflikata, porodičnih tajni...

U okviru radionice,  sadržaji koji su prepoznati iz samog genograma dovest će se u odnos sa aktualnom dinamikom grupe. Nakon toga će sudionici imati prilike da kroz psihodramsku akciju prorađuju vlastite transgeneracijske procese prijenosa osjećaja srama, kao i drugih sadržaja do kojih budu došli analizom genograma.

 

Radionicu vodi dr Vladimir Milošević, psihijatar i psihodramski terapeut, edukator i supervizor. Trenutno radi u psihijatrijskoj bolnici u Idriji (Slovenija), a voditelj je edukativnih psihodramskih radionica u Torinu, Tel Avivu, Briselu, V.Britaniji, Ljubljani,  Zadru, Splitu, Poreču, Skoplju, Zagrebu... 

Autor je većeg broja stručnih radova iz područja psihijatrije, psihoterapije i psihodrame.RADIONICA: "METAFORE"

 

«Metafore (metaforički) shvaćam kao “most”

Iz pozicije svjesnosti pojedinca, one služe kao most između figure (eksplicitno, ono čega je on/ona svjestan/na) i osnove (implicitno, ono čega nije svjestan/na).

Iz pozicije komunikacije među ljudima, one služe kao most između njihovih referentnih okvira (pozadina) (u slučaju psihoanalize, možemo ih koristiti kao most između pozadine klijenta i pozadine terapeuta).. 

 Shodno tome, one kao takve mogu biti sredstvo kontakta i pojačavanja svjesnosti.

Geštalt terapija svojim fenomenološkim i eksperimentalnim pristupom pruža brojne mogućnosti u radu s metaforama, posebno s onima koje se javljaju u sadašnjoj situaciji koju dvoje ili više ljudi dijele. 

 Radionica će biti podjednako posvećena teorijskoj pozadini kojom ću predstaviti svoje razumijevanje metafora kao temelj za različite upotrebe metafora kao i eksperimentalnim vježbama kojima se nastoji potaknuti kreativnost, povećati svjesnost i istražiti različite mogućnosti upotrebe metafora.»

 (Tomaž Flajs)

Radionica je namijenjena svima onima koji su osobno i/ili profesionalno zainteresirani za ovu temu. 

 Tomaž Flajs nositelj je Europskog certifikata psihoterapije (EAP) i redovni je član Europskog društva za geštalt terapiju EAGT-a. Predsjednik je Slovenske krovne udruge za psihoterapiju (SKZP). Suosnivač je i direktor GITA-e, Instituta za geštalt terapiju u Ljubljani, gdje radi kao gestalt psihoterapeut, supervizor i trener. Također vodi treninge u inozemstvu: u Austriji, Hrvatskoj, Gruziji, Rusiji i u Kini. å

Studirao je francuski i engleski jezik i  književnost. U svoje studentsko doba bio je aktivan kao glumac u francuskoj kazališnoj grupi Filozofskog fakulteta u Ljubljani 'Les Theatreux' i objavljivao svoju poeziju u literarnim revijama. Iako je, barem privremeno, odustao od literarnih ambicija, umjetnost i književnost ostaju važna područja njegovog interesa, pogotovo njihove dodirne točke sa psihoterapijom.

Piše članke o geštalt psihoterapiji, među ostalim: „Muškarci i sram“, „Političke dimenzije psihoterapije“ i „Rad s metaforama u Geštalt terapiji“ koji su objavljeni u slovenskom časopisu za psihoterapiju Kairos."FENOMENOLOGIJA BIJESA: AGRESIJA I LJUTNJA"

Radionicu će voditi mr. sc. PETER PHILIPPSON (Manchester Gestalt Centre)

 

Mnogi dolaze na terapiju zbog poteškoća u izražavanju bijesa ili ljutnje na odgovarajući način, dok brojni terapeuti doživljavaju prisutnost bijesa izazovnim u terapijskoj sobi, uz pitanja o nasilju i sigurnosti.

Koncept “agresije” u gestalt terapiji omogućava koristan rad s bijesom, iako se često pojednostavljuje na puko “oslobađanje” osjećaja i bacanje jastuka. U ovoj ćemo radionici istražiti bijes, ljutnju i agresiju kod klijenta i kod terapeuta. Posvetit ćemo određeno vrijeme teorijskom predavanju i raspravi kao i demonstraciji i praktičnom radu u manjim grupama. 

 

Peter Philippson, mag. Gestalt psihoterapije, gestalt psihoterapeut i trener UKCP-a, član učiteljskog i supervizorskog osoblja Instituta za gestalt psihoterapiju i edukaciju UK (GPTIUK), osnivački član Manchester Gestalt Centre, redovni član New York Institute for Gestalt Therapy, viši trener GITA-e (Slovenija), član savjetodavnog tijela Centre for Somatic Studies te gostujući trener mnogih edukacijskih programa u inozemstvu. Bio je predsjednik Association for the Advancement of Gestalt Therapy. 

Autor je svjetski poznate knjige 'Self in Relation', u izdanju Gestalt Journal Press, kao i ‘The Emergent Self’ i ‘Gestalt Therapy: Roots and Branches’ te brojnih drugih poglavlja i članaka.

Učitelj je i izučavatelj tradicionalnog aikida.

 

Radionica je namjenjena edukantima i trenerima iz Geštalt psihoterapije i Geštalt psihoterapeutima, te edukantima i terapeutima svih drugih psihoterapijskih pravaca, ali i svima onima koji su osobno i/ili profesionalno zainteresirani za ovu temu. 

 

OSIGURAN KONSEKUTIVAN PRIJEVOD (ENG-HR i HR-ENG)TEORIJA I METODOLOGIJA GEŠTALT TERAPIJE: STID I KRIVICA

grupa je otvorena prvenstveno za studente u edukaciji za geštalt psihoterapeute, studente uključene u edukacije iz drugih terapijskih pravaca, psihoterapeute, ali i za one koji imaju osobnog iskustva u radu na sebi, a zanima ih tema fenomenologije stida i osećanja krivice.

Lidija Pecotić će održati predavanje na temu rada na stidu i neurotičnoj krivici uz praktičan prikaz u demonstracijama rada sa klijentima, nekim od učesnika na radionici. 

 

dr sci Lidija Pecotić je klinička psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja, edukatorica i supervizorica. osnivačica i predsjednica EAPTI-GPTIM – Gestalt Instituta na Malti i Gestalt studija Beograd, kao i "Bert Hellinger Centra" na Malti; Članica je FORGE (Internacionalne Federacije za Gestalt psihoterapiju, Pariz) i EAP-a (Europskog društva psihoterapeuta)RAD NA SNOVIMA: «snovi – dijalog sa Drugim»

Radionicu će voditi dr sci VELIMIR B. POPOVIĆ analitički psihoterapeut i docent pri Odsjeku za psihologiju na Sveučilištu Beograd i pri Međunarodnoj školi za analitičku psihologiju (ISAP) u Zurichu 

 

Svrha radionice je da polaznike upozna sa osnovama Jungovog pristupa tumačenju snova. Oslanjajući se na jungovske i postjungovske teorije i metode rada i tumačenja snova, kao i na svoju bogatu psihoterapijsku praksu, autor će dotaći teme kao što  su: priroda i funkcija snova, snovi i individuacija, snovi u/o psihoterapiji i psihoterapeutu, tijelo/otijelovljenje i snovi. Ujedno će biti riječi o brojnim postupcima praktičnog rada na snovima – osobnim i arhetipskim amplifikacijama, aktivnoj imaginaciji i otijelovljenju, koji će biti potkrepljeni i ilustrirani brojnim primerima iz prakse. Na kraju, polaznici radionice pozvani su raditi na vlastitim snovima i da ih u grupi, uz pomoć analitičara, tumače.

 

Radionica je namjenjena svima koji su zainteresirani za ovu temu iz perspektive Jungove analitičke psihoterapije...

 SISTEMSKE KONSTELACIJE (POREDAK LJUBAVI) - LIDIJA PECOTIĆ

grupa je otvorena za sve zainteresirane, a oni koji dođu nisu obvezni raditi svoje radove, niti učestvovati u radovima drugih; nije važno imate li prethodno iskustvo ili znanja o sistemskim kostelacijama; sve što vas zanima o ovom terapiskom procesu, možete saznati od Lidije Pecotićna samoj radionici prije i nakon radova; Lidija Pecotić ima bogato iskustvo rada u oblasti sistemskih konstelacija i tome pristupa veoma odgovorno i obzirno, tako da nitko neće otići, a da ostane sa nečim "otvorenim" i/ili nejasnim...

po završetku radionice, učesnici će dobiti potvrde, koje terapeuti i oni koji su u edukaciji za teapeute mogu  priložiti u potrebne sate iz drugih psihoterapijskih pravaca;

 

dr sci Lidija Pecotić je klinička psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja, edukatorica i supervizorica. Edukaciju iz sistemskih konstelacija završila je kod Berta Helingera i Huntera Beaumonta i ima status terapeuta i trenera TEORIJA SELFA I NJEZINA PRIMJENA U GEŠTALT PSIHOTERAPIJI, EDUKACIJI I COACHINGU

Radionicu će voditi BERTRAM MULLER

Bertram Muller je psihoterapeut, trener i supervizor iz Geštalt psihoterapije i jedan od direktora Instituta za Gestalt terapiju (IFG) u Dusseldorfu, Njemačka.
Geštalt terapiju je učio kod Isidora Froma. Predavao je psihologiju i Gestalt terapiju na “Diakonische Akademie” u Štutgartu i bio je potpredsjednik “Deutsche Vereingung fur Gestalttherapie” (DVG), Frankfurt/Berlin, potpredsjednik “Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbande u Bonu i predsjednik njemačkog udruženja "Otto Rank" u Dusseldorfu.
Osnivački je direktor Internacionalnog centra za ples, kazalište i glazbu u Dusseldorfu.
Dobitnik je nagrade “Chevalier des Artes et des Lettres”, koje mu je 1991. dodijelilo francusko Ministarstvo kulture i obrazovanja na čijem čelu je bio Jacques Lang.
Objavio je nekoliko publikacija baveći se pitanjima kulturnog menadžmenta, razvoja kulturnh projekata kao i psihoterapeutskim temama, dijagnozom i supervizijom.

Radionica je namjenjena prvenstveno edukantima i trenerima iz Geštalt psihoterapije i Geštalt psihoterapeutima, te edukantima i terapeutima svih drugih psihoterapijskih pravaca, ali i umjetnicima i onima koji se bave kulturnim menadžmentom i svima koje ova tema osobno zanima i intrigira.